Control d'abocaments industrials

Control de Vertidos Paterna

EDAR Paterna depura 3.800.000 metres cúbics/any

Pla de control d’abocaments

 

La gestió correcta del cicle integral de l’aigua requerix assumir el procés de contaminació que produïx l’activitat humana, i inclou una acció preventiva amb un control adequat dels abocaments a la xarxa de sanejament perquè el seu posterior tractament en la depuradora permeta retornar l’aigua al seu medi natural en bones condicions.

L’aplicació del Pla de control d’abocaments (PCA) per part d’Aigües de Paterna té com a objecte controlar que els abocaments d’aigües residuals, fonamentalment els generats per les activitats industrials, estiguen dins els límits establits en l’ordenança municipal d’abocaments, a més de detectar els possibles focus contaminants i aconseguir-ne l’eradicació.

Les aigües residuals generades al Parc Tecnològic i els barris de Cruz de Gràcia, La Coma, Lloma Llarga i Casas Verdes són tractades en la EDAR Pinedo.

A partir de la cartografia de la xarxa de sanejament de Paterna i la concreció d’un cens d’activitats, se n’ha fet una sectorització i, amb esta finalitat, s’han establit les estacions de mostreig pertinents. Una vegada establides les estacions de mostreig d’aigües residuals, es fixarà un pla periòdic de mostreig, que permetrà la caracterització de l’abocament en cada sector i subsector, i, en funció dels resultats de les anàlisis, la detecció dels focus contaminants.

En Paterna es disposa de 25 estacions de mostreig per al control de la qualitat de l’aigua residual, de manera que en 2017 es van fer 128 mostres amb 1.392 determinacions analítiques en xarxa de clavegueram.

En funció dels paràmetres trobats fora dels límits establits, es pot deduir l’activitat d’on provenen els abocaments. Durant l’any 2017 es van dur a terme més de 70 mostres en empreses en laboratori de servici, així com 5 mostres amb caràcter oficial. En total, en estes mostres es van analitzar més de 320 paràmetres de control.

També es duen a terme controls i inspeccions visuals en les estacions en llera pública amb caràcter trimestral, amb un total de 22 punts de desbordament.

Un altre aspecte important de la metodologia del treball del PCA és el de les inspeccions en les activitats generadores d’aigües industrials per a informar sobre, o tramitar, si escau, l’autorització d’abocaments i la connexió correcta de la seua connexió de servici a la xarxa general de sanejament municipal, i també l’existència de l’arqueta de control d’abocaments preceptiva.

Tots estos treballs es gestionen amb un programa informàtic específic de gestió del PCA, que combina la base de dades en línia i la cartografia digitalitzada de la xarxa de sanejament, amb la ubicació de les estacions de mostreig i les empreses generadores d’aigües residuals en un sistema d’informació geogràfica SIG.

El compromís ambiental d’Aigües de Paterna inclou integrar el control d’abocaments en el Departament de Medi Ambient i Control d’Abocaments, que engloba altres operacions de caràcter mediambiental referides al cicle integral de l’aigua amb una atenció al control d’abocaments, com ara el control de plagues, la recollida d’oli domèstic usat o l’educació ambiental.

La depuració de l’aigua és el conjunt de tractaments de tipus físic, químic o biològic que eliminen o reduïxen la contaminació, i que són duts a terme en l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) Paterna-Font del Gerro. En esta EDAR es tracten les aigües provinents de Sant Antoni de Benaixeve, la Canyada, el polígon industrial Font del Gerro i el Parc Empresarial.

D’altra banda, juntament amb altres 17 municipis, les aigües residuals generades en el Parc Tecnològic i els barris de Creu de Gràcia, la Coma, Lloma Llarga i Cases Verdes són tractades en l’EDAR Pinedo, la qual depura un volum anual de 77.983.280 metres cúbics.

El tractament d’aigües residuals s’utilitza en els residus urbans generats en l’activitat humana i en els residus provinents de la indústria.

L’aigua residual queda contaminada després de ser utilitzada per l’home. Porta en suspensió una combinació de femta fecal i orina, d’aigües procedents del llavat amb detergents del cos humà i de la roba, de la neteja domèstica i de residus de cuina i altres.

També reben eixe nom les aigües generades en la indústria, que són de diversa índole depenent del sector. A l’any, en l’EDAR Paterna-Font del Gerro es depuren uns 3,8 hectòmetres cúbics.