Control de plagues

Control de plagas Paterna

Desinfecció, desinsectació i desratització


Aigües de Paterna fa les tasques de control de plagues, en les quals es duen a terme els tractaments de desinfecció, desinsectació i desratització, centrades especialment en la xarxa de clavegueram. Al llarg de l'any tenen lloc els següents tractaments:

 

  • Tractaments trimestrals en la xarxa de clavegueram per al control de rates i paneroles. 
  • Revisió i tractament dels embornals sifónics per al control del mosquit tigre.
  • Tractament i inspecció d'esquers i portaesquers en parcs i jardins.

  • Gestió d'avisos veïnals.

 

                   

 

Durant els tractaments és possible que s'observen albiraments ocasionals d'unes certes plagues a causa de l'ús de potents productes per al control de les paneroles. Poden donar-se eixides a la superfície d'aquests insectes des del clavegueram, no obstant això, aquests exemplars moriran en un curt espai de temps, fruit del tractament, i en cap cas colonitzaran nous llocs, ni s'establiran en ells per a continuar el seu cicle de vida.

 

Amb la finalitat de poder facilitar el seguiment de les campanyes de tractament de plagues en la xarxa de clavegueram municipal, s'informa a continuació sobre les dates en les quals cadascun dels sectors s'ha tractat o hi ha previsió si es fes el tractament. Aquest calendari s'actualitzarà setmanalment, podent així recollir-se els tractaments efectivament realitzats de la previsió, així com qualsevol correcció de la planificació que puga ser necessari introduir.

 

  • CALENDARI ACTUALITZAT A DATA 27 DE JULIOL:

 

 

 

  • PLA DE SECTORS:

 

 

 

A més, s'ha modificat el sistema de marcat dels pous tractats, el qual a partir d'ara (inici en tercera campanya) es realitzarà mitjançant etiquetes adhesives. En cada tractament es modificarà el color d'aquesta etiqueta per a poder diferenciar un tractament dels anteriors.

Campanyas control de plagues

Campanyas control de plagues

1º CAMPANYA

1º CAMPANYA

2º CAMPANYA

2º CAMPANYA

3º CAMPANYA

3º CAMPANYA

4º CAMPANYA

4º CAMPANYA