Distribució

Asset Publisher

Gestió de proveïment d'aigua

Distribució de l'aigua a Paterna

L'aigua captada en els pous del carrer Bétera és conduïda mitjançant 2 canalitzacions fins a dos depòsits de regulació situats en el paratge de Vinya Andalús, en aquests depòsits es procedeix a la desinfecció de l'aigua de consum humà mitjançant l'addició d'hipoclorit sòdic. La qualitat de l'aigua subministrada és monitorada mitjançant analitzadors en continu connectats al Centre de control d'Aigües de Paterna.

  • Els depòsits de Paterna

    L'aigua arriba fins als depòsits situats en el paratge de Vinya de l'Andalús, des dels quals es distribueix als abonats. La capacitat d'emmagatzematge d'aigua és de 6.800 metres cúbics en dos depòsits de 1.500 i 5.300 metres cúbics respectivament, des dels quals es distribueix a la població. La xarxa d'aigua potable de Paterna té una longitud de més de 123,6 km. En 2019 es van subministrar 3,31 hectòmetres cúbics d'aigua.
     

Una vegada potabilitzada, hem de fer arribar l'aigua en la quantitat necessària perquè la rebes amb suficient pressió durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El transport es realitza mitjançant grans canonades i centrals de bombament que condueixen l'aigua fins als nuclis urbans.

La distribució és l'etapa final de l'aigua en el seu recorregut per la xarxa del municipi fins a arribar a cada habitatge. Al llarg de tota la xarxa, es disposen de cabalímetres de control, i vàlvules de seccionament i reguladores que ens permeten conéixer el funcionament de la nostra xarxa i facilitar la detecció de fugides.

El control de qualitat de l'aigua i de la pressió es manté en totes les etapes: des de la captació fins al moment de ser servida a les llars amb total garantia sanitària.

Aigües de Paterna, disposa d'un centre de control i telecomandament que controla i monitora en temps real el funcionament de la xarxa.

  • Centre de control i telecomandament

    Aquest sistema suposa un avanç fonamental per a la gestió d'un sistema tan complex com és el d'un proveïment d'una ciutat de la grandària de Paterna, permetent operar i conéixer en temps real el que succeeix en cada punt de la xarxa (posició de vàlvules, nivells de depòsits, cabals, pressions...). El sistema detecta qualsevol incidència comunicant-lo al personal d'Aigües de Paterna perquè aquest puga prendre les mesures oportunes a fi de garantir la continuïtat del servei.                                                              El telecomandament consta d'una sèrie d'estacions remotes que envien informació de manera contínua de l'estat dels diferents paràmetres que es controlen en les instal·lacions. Això permet actuar instantàniament i de manera remota en cas necessari. Les dades de les estacions remotes es van emmagatzemant en sèries històriques, les quals permeten mitjançant una anàlisi post-esdeveniment la millora de cara al futur el funcionament del proveïment.

Sistema d'Informació Geogràfica (GIS)

El Sistema d'Informació Geogràfica (GIS) d'Aigües de Paterna permet fer un ús més sostenible del nostre subministrament. Aquest sistema ha facilitat una millora en les operacions en xarxa, en permetre reduir els temps de resposta davant avaries i ha permés mitjançant la connexió amb la base de dades de clients poder comunicar a aquests en temps real aquelles incidències del servei que els puguen afectar.