Tarifes

Tarifa Base Paterna

Comprendre les tarifes

 

Les tarifes per a la gestió d’aigua i la gestió mediambiental s’elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi de Paterna i la legislació vigent actual.

 • Aigua i mediambiental

  El municipi de Paterna es caracteritza perquè té uns recursos hídrics limitats. Aquest és el motiu pel qual s’aplica la facturació per trams de consum, per a facturar als usuaris en funció de la despesa d’aigua i amb una tarifa creixent. D’aquesta manera, es fomenta un consum racional de l’aigua. Així mateix, els ingressos derivats de les tarifes han de cobrir tant els costos periòdics de gestió del servei com les inversions realitzades en les infraestructures que el municipi necessite.

  L’estructura tarifària del servei d’aigua i gestió mediambiental té dues parts diferenciades:

  • La part variable, que es factura en funció del consum i s’aplica igualment a les tarifes d’aigua i en la taxa mediambiental. Es facturen, a més, per trams, tenint en compte els m3consumits.
  • La part fixa, denominada “quota de servei”, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servei. S’aplica tant en l’aigua com en la mediambiental.
  • Tarifa aigua

   Quota de servei
   Abonats nucli urbà  
   Diàmetre comptador €/mes
   13 mm 2,09
   15 mm 2,09
   20 mm 2,09
   25 mm 11,65
   30 mm 11,65
   40 mm 32,65
   50 mm 51,31
   65 mm 69,94
   Boques d’incendi 8,35
   Abonats compra aigua EMSHI  
   Diàmetre comptador €/mes
   13 mm 5,19
   15 mm 5,19
   20 mm 13,21
   25 mm 18,51
   30 mm 26,09
   40 mm 52,84
   50 mm 79,30
   65 mm 158,55
   80 mm 237,83
   100 mm 317,11
   150 mm 687,04
   Boques d’incendi 8,35

   Quota de consum

   Abonats nucli urbà i compra aigua EMSHI €/m3
   De 0 a 9 m3/mes 0,4732
   De 9 a 13 m3/mes 0,7191
   De 13 a 20 m3/mes 0,9842
   Més de 20 m3/mes 1,2491
   Família nombrosa general €/m3
   De 0 a 15 m3/mes 0,4732
   De 15 a 22 m3/mes 0,7191
   De 22 a 33 m3/mes 0,9842
   Més de 33 m3/mes 1,2491
   Família nombrosa especial €/m3
   De 0 a 21 m3/mes 0,4732
   De 21 a 31 m3/mes 0,7191
   De 31 a 47 m3/mes 0,9842
   Més de 47 m3/mes 1,2491
   Família monoparental €/m3
   De 0 a 15 m3/mes 0,4258
   De 15 a 22 m3/mes 0,7191
   De 22 a 33 m3/mes 0,9842
   Més de 33 m3/mes 1,2491
   Tarifa especial fuites €/m3
   De 0 a 9 m3/mes 0,4732
   De 9 a 20 m3/mes 0,7191
   Més de 20 m3/mes 0,9130
  • Tarifa conservació comptadors

   Calibre comptador €/mes
   13 mm 0,3760
   15 mm 0,3760
   20 mm 0,7554
   25 mm 0,8724
   30 mm 1,3229
   40 mm 1,8904
   50 mm 4,2453
   65 mm 5,1887
   80 mm 7,3273
   100 mm 10,3632
   150 mm 22,9145

    

  • Taxa mediambiental

   Quota de servei
   Abonats                   
   Domèstics   2,7403 €/mes
   Industrials. Activitat amb abocaments de càrrega contaminant baixa   13,1742 €/mes
   Industrials. Activitat amb abocaments de càrrega contaminant mitjana   23,1342 €/mes
   Industrials. Activitat amb abocaments de càrrega contaminant alta   33,0950 €/mes

   Quota de consum

   Abonats domèstics  
   De 0 a 9 m3/mes 0,1472 €/m3
   De 9 a 13 m3/mes 0,2318 €/m3
   De 13 a 20 m3/mes 0,3657 €/m3
   Més de 20 m3/mes 0,5484 €/m3
   Domèstics família nombrosa  
   De 0 a 15 m3/mes 0,1472 €/m3
   De 15 a 22 m3/mes 0,2318 €/m3
   De 22 a 33 m3/mes 0,3657 €/m3
   Més de 33 m3/mes 0,5484 €/m3
   Domèstics família nombrosa especial  
   De 0 a 21 m3/mes 0,1472 €/m3
   De 21 a 31 m3/mes 0,2318 €/m3
   De 31 a 47 m3/mes 0,3657 €/m3
   Més de 47 m3/mes 0,5484 €/m3
   Domèstics família nombrosa monoparental  
   De 0 a 15 m3/mes 0,1472 €/m3
   De 15 a 22 m3/mes 0,2318 €/m3
   De 22 a 33 m3/mes 0,3657 €/m3
   Més de 33 m3/mes 0,5484 €/m3
   Tarifa especial fuites domèstiques  
   De 0 a 9 m3/mes 0,1472 €/m3
   De 9 a 20 m3/mes 0,2208 €/m3
   Més de 20 m3/mes 0,2899 €/m3
   Abonats industrials: Bloc únic  
   Activitat amb abocaments de càrrega contaminant baixa 0,2813 €/m3
   Activitat amb abocaments de càrrega contaminant mitjana 0,3227 €/m3
   Activitat amb abocaments de càrrega contaminant alta 0,3641 €/m3

  Accedeix a la legislació completa referent a les tarifes d’aigua i la taxa mediambiental:

 • Cànon de Sanejament

  Taxa autonòmica de la qual és titular l’Entitat de Sanejament d’Aigües de la Generalitat Valenciana (EPSAR).

  EPSAR es va crear per la Llei 2/1992 de la Generalitat Valenciana, de 26 de març, com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat, i amb plena capacitat pública i privada.

  La seua relació amb la Generalitat és a través de la conselleria a la qual estiga adscrita en cada moment. Actualment és la Conselleria d’Agride 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la citada conselleria; i en els termes establits en la Llei 2/1992, i el Decret 170/1992.

  Accedeix al web de l’Entitat de Sanejament d’Aigües i consulta la legislació i les tarifes referents al Cànon de Sanejament:


  Cànon de Sanejament

   

 • Tamer

  Per a finançar la prestació del servei metropolità, l’EMTRE va aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans (TAMER), publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 205, de 28 d’agost de 2008, que entrà en vigor l’1 de gener de 2009, taxa autonòmica de la qual és titular l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals.

  Accedeix a la web de l'Entitat metropolitana per al tractament de residus i consulta la legislació i tarifes referents a la Taxa Tamer:

  TAMER

  Taxa TAMER (BOPV núm. 247 de 27/12/2022)

   

Dades de referència de consum mitjà d'un mes

El preu de l'aigua es determina en funció de diferents trams de preus progressius per a promoure un consum responsable i la quota de servici corresponent. El preu mitjà del consum d'aigua d'un domicili al mes equival:

 

Consum mensual

*Total aigua en factura

Preu mig consum 1 m³ Preu mig consum 1 litre
7 m3/mes 5,07 € 0,7243 € 0,0007 €
15 m3/mes 10,49 € 0,6993 € 0,0007 €
30 m3/mes 26,82 € 0,8940 € 0,0009 €

 

*Inclou quota fixa i quota variable de consum