Retorn

Asset Publisher

Retorno Paterna

Les aigües depurades en les EDAR són lliurades a llera pública

La sostenibilitat en el cicle de l’aigua

 

La concepció d’Aigües de Paterna del cicle de l’aigua en l’àmbit municipal partix de la idea de considerar l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) com una etapa més d’este cicle, de manera que es canvia la visió generalitzada de les depuradores com l’etapa final en la gestió del cicle de l’aigua.

Esta concepció implica que depurar és proveir, de manera que les depuradores són plantes productores que generen a partir dels residus un recurs vàlid i necessari, amb un cost ambiental i econòmic molt inferior a altres estratègies de gestió hídrica plantejades (transvasaments de conca, dessalatge, etc.).

Les aigües procedents de la captació d’aigua pluvial amb punts de desbordament en llera pública, així com les aigües depurades en les EDAR, són entregades a llera pública (riu Túria, barranc de la Font o barranc d’Endolça) o a zona maritimoterrestre, com és el cas de l’EDAR Pinedo.

Un altre capítol important d’este recurs no reutilitzat és el seu ús com a regenerador d’un sistema natural com és el riu Túria. L’aportació de l’aigua de qualitat, una vegada depurada, al seu espai natural, el Túria al seu pas per Paterna, ajuda a mantindre el seu cabal ecològic i tanca, així, el cicle de l’aigua des d’un punt de vista de sostenibilitat. El Parc Natural de les Riberes del Túria cobrix una bona part del terme de Paterna. És un ecosistema d’un gran valor ecològic, l’eix vertebrador del qual és l’aigua que circula per la llera del Túria.