Reciclatge

Asset Publisher

Reutilización Paterna

Generem un recurs necessari a partir d'aigües residuals

Depurar és proveir

 

El tractament adequat d’aigües residuals industrials i la seua posterior reutilització per a múltiples usos contribuïxen a un consum sostenible de l’aigua i a la regeneració ambiental del domini públic hidràulic i marítim i dels seus ecosistemes; sense oblidar que l’aigua de qualitat és una matèria primera crítica per a la indústria.

En Aigües de Paterna sempre ha sigut una inquietud el foment de la reutilització de les aigües depurades per a diferents usos, de manera que se n’han fet partícips diversos agents interessats en este recurs en la seua segona vida.

La concepció d’Aigües de Paterna del cicle de l’aigua en l’àmbit municipal partix de la idea de considerar l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) com una etapa més d’este cicle, de manera que es canvia la visió generalitzada de les depuradores com l’etapa final en la gestió del cicle de l’aigua.

Esta consideració implica que depurar és proveir, de manera que les depuradores són plantes productores que generen a partir dels residus un recurs vàlid i necessari, amb un cost ambiental i econòmic molt inferior a altres estratègies de gestió hídrica plantejades (transvasaments de conca, dessalatge, etc.), en pro de l’economia circular.

En este sentit, gràcies al PCA i a una correcta depuració, s’aconseguix el compliment dels requisits de reutilització previstos en el RD 1620/2007, els condicionants sanitaris i les pautes de l’organisme de conca.

Actualment, en el municipi de Paterna estan vigents dues concessions de reutilització d’aigües depurades per a l’EDAR Paterna-Font del Gerro:

  • Ajuntament de Paterna: amb un volum anual d'1.3 Hm3 a l’any en concessió; actualment no és efectiva per la necessitat de reparació de la impulsió i la realització d’ampliació de xarxa en marxa. Esta reutilització es durà a terme per mitjà del depòsit disponible en el Parc Central Tiro de Pichón, com a recurs susceptible de ser emprat per a satisfer les demandes pròpies d’un ús urbà municipal, com el reg de zones verdes i la neteja de carrers.
  • Comunitat de Regants Sèquia de Tormos: amb un volum anual d’1.8 Hm3 que s’empren per al reg de cultius de l’àmbit de la comunitat de regants.