Bonificacions i fons social

Bonificaciones Paterna Ejemplo

Treballem per millorar el teu municipi

A Aigües de Paterna ajudem
als que més ho necessiten

 

Els ciutadans de Paterna poden obtindre ajudes per a fer front al pagament de les seues factures.

Aigües de Paterna compta amb un Fons Social per a l'assistència de pagament de factures, així com Tarifes Bonificades. D'aquesta manera, treballa per a millorar la vida dels ciutadans del municipi.

Tarifes Bonificades

Les Tarifes Bonificades suposen la reducció de les quotes de consum per a grups específics.

 • Tarifa bonificació per fugida

  Seran beneficiar-vos de la bonificació tots aquells clients amb tarifa domèstica que hagen tingut una fugida en les seues instal·lacions interiors. Per a aplicar la bonificació per fugida seran necessaris complir els següents requisits:

  • Que el període del consum corresponent a la fugida siga superior a 5 vegades el consum del mateix període de l'any anterior..
  • El consum d'aquesta fugida excedisca de 200 m³.
  • Només s'aplicara aquesta tarifa especial al primer rebut de la fugida.

  Per a sol·licitar la tarifa de fugida hauran de presentar en l'oficina d'Aigües de Paterna, situada en carrer Maestro Soler Núm. 36, la següent documentació:

  • Històric de consum expedit per l'entitat subministradora.
  • Factura de reparació de la fugida interior.
  • Quotes de consum vigents des de 20 de setembre de 2017

    
   Tarifa especial fugides €/m3
   De 0 a 9 m3/mes 0,4177
   De 9 a 20 m3/mes 0,6347
   Més de 20 m3/mes 0,8059
   ​​
 • Tarifa famílies nombroses

  Podran ser beneficiar-vos de la tarifa de família nombrosa tots els clients que disposen del títol acreditatiu de família nombrosa.

  Per a sol·licitar la tarifa de família nombrosa hauran de presentar en l'oficina d'Aigües de Paterna, situada en carrer Maestro Soler Núm. 36, la següent documentació:

  • Carnet de família nombrosa en vigor
  • DNI
  • Certificat d'empadronament
  • Quotes de consum vigents des de 20 de setembre de 2017

   Família nombrosa general €/m3
   De 0 a 15 m3/mes 0,4177
   De 15 a 22 m3/mes 0,6347
   De 22 a 33 m3/mes 0,8688
   Més de 33 m3/mes 1,1026
   Família nombrosa especial €/m3
   De 0 a 21 m3/mes 0,4177
   De 21 a 31 m3/mes 0,6347
   De 31 a 47 m3/mes 0,8688
   Més de 47 m3/mes 1,1026
   Família monoparental €/m3
   De 0 a 15 m3/mes 0,3759
   De 15 a 22 m3/mes 0,6347
   De 22 a 33 m3/mes 0,868
   Més de 33 m3/mes 1,1026

    

Fondo social

L'ajuda del Fons Social es va establir per a proporcionar ajudes als sectors de la població més necessitats i consisteix en l'aplicació d'un abonament parcial del concepte del rebut corresponent al servei d'aigua potable exclusivament (no serà aplicable a altres conceptes com a Taxa per Gestió Mediambiental, *TAMER i Cànon de Sanejament). El percentatge de l'ajuda cobrirà fins al 100% d'aquest concepte. L'ajuda tindrà un màxim de 150 € per client i any.

Si desitges sol·licitar l'ajuda del Fons Social, hauràs de dirigir-te a les oficines d'Aigües de Paterna, situades al carrer Maestro Soler Núm. 36, aportant la següent documentació:

 • Sol·licitud per a l'aplicació del Fons Social.
 • Annex 1: Autorització per a consulta telemàtica de dades i designació de representant per a sol·licitar el fons social d'Aigües de Paterna. 
 • Fotocòpia de DNI/NIE.
 • Fotocòpia d'escriptura de propietat de l'habitatge o contracte d'arrendament.

Pots descarregar ací els impresos requerits o sol·licitar-los en la mateixa oficina:

S'admetrà una única sol·licitud per habitatge i unitat familiar a l'any, i tindrà vigència per a tot l'any en curs, llevat que es produïsca un canvi substancial de les condicions econòmiques de la família, que haurà de ser comunicat a Serveis Socials de l'Ajuntament de Pate

Per a veure si pots ser beneficiari del Fons Social, consulta ací els següents requisits per a l'aplicació d'aquest:

 • Requisits per a la bonificació per Fons Social

  1. La totalitat dels ingressos bruts anuals no ha de superar els imports màxims referits a l'Indicador Públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), per a cadascun dels següents suposats:      

          a. 100% del IPREM en còmput anual de 14 pagues, en cas de ser l'única persona empadronades en el domicili indicat en la sol·licitud.      

          b. 150% del IPREM en còmput anual de 14 pagues, en cas de ser l'única persona empadronada en el domicili indicat en la sol·licitud i que tinga una discapacitat superior al 33% de grau de discapacitat.      

          c. 150% del IPREM en còmput anual de 14 pagues, en cas d'unitats familiars de dues o més membres empadronats en el domicili indicat en la sol·licitud.150% del IPREM en cómputo anual de 14 pagas, en caso de unidades familiares de dos o más miembros empadronados en el domicilio indicado en la solicitud.

          d. 200% del IPREM en còmput anual de 14 pagues, en cas d'unitats familiars de dues o més membres empadronats en el domicili indicat en la sol·licitud i almenys un dels membres tinga una discapacitat superior al 33% de grau de discapacitat.

          e. 200% del IPREM en còmput anual de 14 pagues, en cas de famílies nombroses de categoria especial empadronats en el domicili indicat en la sol·licitud.

  2. Almenys un dels membres de la unitat familiar ha d'acreditar trobar-se en situació de desocupació com a mínim un any

  3. El sol·licitant i la resta dels membres de la unitat familiar han d'estar empadronats a Paterna i l'habitatge beneficiat ha de ser la residència habitual de la unitat familiar.

  4. El sol·licitant i els empadronats en l'habitatge majors de 14 anys han d'acreditar que únicament es té en propietat l'habitatge per a la qual se sol·licita l'ajuda. En cas de no tindre cap propietat en el seu poder, haurà de demostrar-se mitjançant certificació cadastral i presentar el contracte d'arrendament de l'habitatge en la qual se situe el punt de subministrament.