Bonificacions i fons social

Bonificaciones Paterna 2024

Treballem per millorar el teu municipi

A Aigües de Paterna ajudem
als que més ho necessiten

 

Els ciutadans de Paterna poden obtindre ajudes per a fer front al pagament de les seues factures.

Aigües de Paterna compta amb un Fons Social per a l'assistència de pagament de factures, així com Tarifes Bonificades. D'aquesta manera, treballa per a millorar la vida dels ciutadans del municipi.

Durant 2023, el municipi de Paterna ha posat a la disposició de la clientela vulnerable un fons social amb un import de 35.000 €

Tarifes Bonificades

Les Tarifes Bonificades suposen la reducció de les quotes de consum per a grups específics.

 • Tarifa bonificació per fugida

  Seran beneficiar-vos de la bonificació tots aquells clients amb tarifa domèstica que hagen tingut una fugida en les seues instal·lacions interiors. Per a aplicar la bonificació per fugida seran necessaris complir els següents requisits:

  • Que el període del consum corresponent a la fugida siga superior a 5 vegades el consum del mateix període de l'any anterior..
  • El consum d'aquesta fugida excedisca de 200 m³.
  • Només s'aplicara aquesta tarifa especial al primer rebut de la fugida.

  Per a sol·licitar la tarifa de fugida hauran de presentar en l'oficina d'Aigües de Paterna, situada en carrer Maestro Soler Núm. 36, la següent documentació:

  • Històric de consum expedit per l'entitat subministradora.
  • Factura de reparació de la fugida interior.
  • Quotes de consum vigents des de 26 de febrero de 2024

    
   Tarifa especial fugides €/m3
   De 0 a 9 m3/mes 0,4732
   De 9 a 20 m3/mes 0,7191
   Més de 20 m3/mes 0,9130
   ​​
 • Tarifa famílies nombroses

  Podran ser beneficiar-vos de la tarifa de família nombrosa tots els clients que disposen del títol acreditatiu de família nombrosa.

  Per a sol·licitar la tarifa de família nombrosa hauran de presentar en l'oficina d'Aigües de Paterna, situada en carrer Maestro Soler Núm. 36, la següent documentació:

  • Carnet de família nombrosa en vigor
  • DNI
  • Certificat d'empadronament
  • Quotes de consum vigents des de 26 de febrero de 2024

   Família nombrosa general €/m3
   De 0 a 15 m3/mes 0,4732
   De 15 a 22 m3/mes 0,7191
   De 22 a 33 m3/mes 0,9842
   Més de 33 m3/mes 1,2491
   Família nombrosa especial €/m3
   De 0 a 21 m3/mes 0,4732
   De 21 a 31 m3/mes 0,7191
   De 31 a 47 m3/mes 0,9842
   Més de 47 m3/mes 1,2491
   Família monoparental €/m3
   De 0 a 15 m3/mes 0,4258
   De 15 a 22 m3/mes 0,7191
   De 22 a 33 m3/mes 0,9842
   Més de 33 m3/mes 1,2491

    

Fondo social

L'ajuda del Fons Social es va establir per a proporcionar ajudes als sectors de la població més necessitats i consisteix en l'aplicació d'un abonament parcial del concepte del rebut corresponent al servei d'aigua potable exclusivament (no serà aplicable a altres conceptes com a Taxa per Gestió Mediambiental, *TAMER i Cànon de Sanejament). El percentatge de l'ajuda cobrirà fins al 100% d'este concepte. L'ajuda tindrà un màxim de 150 € per client i any.

S'admetrà una única sol·licitud per habitatge i unitat familiar a l'any, i tindrà vigència únicament per a l'any que se sol·licita, llevat que es produïsca un canvi substancial de les condicions econòmiques de  la família. En este cas, el beneficiari estarà obligat a comunicar-lo de manera immediata al departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Paterna, incorrent en una falta greu de no fer-ho.

Les sol·licituds es realitzaran segons model normalitzat,  devent l'interessat, emplenar, signar i presentar la mateixa en:

 • Aigües de Paterna, oficina situada al carrer Maestro Soler, 36, de Paterna.
 • Per correu electrònic a l'adreça electrònica d'Aigües de Paterna documentos@aiguesdepaterna.es, indicant en l'ASSUMPTE: Sol·licitud Fons Social.

Al costat de la citada sol·licitud haurà d'aportar obligatòriament la següent documentació:  

 • Fotocòpia de DNI/NIE.
 • Certificat d'empadronament col·lectiu.

En cas que corresponga, adjuntar també els següents documents:

 • Resolució Renda Valenciana d'Inclusió Social (la unitat familiar quedarà acreditada pel Certificat d'empadronament).
 • Resolució Ingrés Mínim Vital
 • Titularitat o beneficiari d'Ajuda d'Eficiència energètica

Pots descarregar ací l'imprés de sol·licitud requerida o sol·licitar-lo en la mateixa oficina:


Amb la presentació de la sol·licitud, el beneficiari s'ha de comprometre a fer efectiva, dins dels 30 dies següents a l'emissió de la factura periòdica, l'import no subvencionat, corresponent a la suma dels següents conceptes: Gestió Mediambiental, *TAMER i Cànon de  Sanejament, més l'IVA corresponent en cada cas. 

Aigües de Paterna podrà facilitar a l'abonat una forma de pagament adaptada a les seues necessitats (remesa bancària, *TPV, 12 gotes, Compromís de pagament…).

L'impagament de tres factures comporta l'anul·lació de l'ajuda concedida i no s'aplicarà la bonificació a cap d'elles. A més, el beneficiari deixarà de ser-ho per a l'any en curs i, les factures impagades es  reclamaran per la via corresponent, sense descartar la jurídica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 15 de gener de 2024

 

Per a veure si pots ser beneficiari del Fons Social, consulta ací els següents requisits per a l'aplicació d'aquest:

 • Requisits per a la bonificació per Fons Social

  1. Per a poder accedir al Fons social des del mateix moment de la presentació de la sol·licitud, haurà d'adjuntar la documentació requerida obligatòria així com acreditar trobar-se en alguna de les següents situacions:

  Titulars o beneficiaris de Renda Valenciana d'Inclusió (la unitat familiar quedarà acreditada pel certificat d'empadronament)

  Titulars o beneficiaris de l'Ingressos mínim vital (IMV)

  Titulars o beneficiaris d'Ajuda d'Eficiència energètica (AEE) percebuda en l'exercici a bonificar

  2. En el cas de no trobar-se en cap de les situacions anteriors, Aigües de Paterna donarà trasllat de la sol·licitud a Serveis Socials de l'Ajuntament de Paterna, que serà qui determine la inclusió al Fons Social d'Aigües de Paterna en funció dels següents criteris. Per a poder optar al mateix haurà de complir amb el CRITERI ECONÒMIC, i almenys un dels CRITERIS SOCIALS següents: 

  CRITERI ECONÒMIC

  Que la renda per càpita anual de la unitat familiar o de la unitat de convivència no excedisca el 100% de l'IPREM vigent en còmput anual de 12 pagues.

  Es considerarà unitat familiar o de convivència la formada per la persona sol·licitant amb caràcter individual, així com la formada per esta i altres persones que convisquen amb ella en un mateix habitatge o allotjament en virtut de vincles matrimonials o d'una relació permanent anàloga a la conjugal, o filiació, siga com siga la seua naturalesa, incloent-hi la tutela ordinària, de parentiu per consanguinitat fins al segon grau, o per afinitat fins al primer grau, o per una relació d'acolliment familiar, o de delegació de guarda amb finalitats d'adopció. També podran formar part de la unitat de convivència les persones menors d'edat que es troben sota la guarda de fet de la persona titular de manera temporal i en les condicions que es determine. 

  Es computaran com a ingressos de la unitat familiar o de convivència la totalitat dels ingressos bruts procedents de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar o de convivència: sous, rendes, propietats, interessos bancaris, pensions o altres ajudes públiques o privades de qualsevol dels seus membres.

  CRITERIS SOCIALS

  a) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència tinga discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

  b) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència siga víctima de violència de gènere, conforme al que s'estableix en la legislació vigent.

  c) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència tinga la condició de víctima de terrorisme, conforme al que s'estableix en la legislació vigent.

  d) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència es trobe en situació de dependència reconeguda de grau II o III, conforme al que s'estableix en la legislació vigent. 

  e) Ser major d'edat  i menor de 30 anys o haver participat en programes de preparació per a la vida independent al menys   12 mesos en els dos últims anys anteriors a la sol·licitud o haver estat subjecte almenys 12 mesos  a una mesura administrativa de protecció de menors, o en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials en els dos últims anys anteriors a la sol·licitud. 

  f) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat de convivència tinguen sol·licitud de persones  de  condició de refugiades, asilades o desplaçades forçosament. 

  g) Unitat familiar monoparental o nombrosa. 

  h) Unitat familiar de la qual forme part almenys un menor d'edat.