Clavegueram

Asset Publisher

groupid: 349356, currentGroupId: 349356

Una xarxa de més de 330 Km

Aigüas de Paterna aposta per
tècniques de drenatge sostenibles
 

Xarxa de clavegueram o sanejament

330.000

metres

Diàmetre de la xarxa

200-300

mm

Una vegada utilitzada, l’aigua residual va a parar a la xarxa de sanejament, que facilita la recollida de les aigües residuals i pluvials. La xarxa de clavegueram de Paterna està formada per un total de 330 km de col·lectors, de diàmetres compresos entre 200 i 3.000 mil·límetres, dels quals 257 km corresponen a la xarxa d’aigües fecals i els altres 73 km a la d’evacuació de pluvials. A més, Paterna disposa d’un total de vuit estacions de bombament.

La neteja del clavegueram municipal es du a terme de forma preventiva i programada, tenint en compte les característiques físiques dels tubs (pendent, material, etc.), amb la finalitat de prioritzar aquells sectors o carrers que puguen presentar més problemes d’obstruccions i embossos en la xarxa.

Les aigües residuals són conduïdes fins a l’estació depuradora d’aigües residuals, situada en la carretera Paterna-Manises. Les aigües pluvials s’evacuen al riu Túria, al barranc de la Font i al barranc d’Endolça. Es tenen registrats fins a 22 punts de desbordament en llera pública. Per al control d’estos punts de desbordament, es disposa de 8 equips que permeten saber en remot si es produïxen abocaments en temps de pluja, per a poder quantificar-los.

Des de la seua creació, Aigües de Paterna s’ha marcat l’objectiu d’eradicar els problemes mediambientals i d’inundacions patits pel municipi, per a la qual cosa ha desenvolupat actuacions de captació i evacuació d’aigües pluvials, tant soterrades com en superfície. Fruit d’esta inquietud, Aigües de Paterna aposta de forma decidida en els últims anys per la implantació de tècniques de drenatge sostenibles, en actuacions com l’execució de les basses de laminació del carrer 133 de la Canyada, o la futura implantació de xicotets tancs de tempestes soterrats en Tiro de Pichón i el barri de Terramelar. A més, es disposaran rases d’infiltració en l’entorn del barranc del Rubio, en els carrers 374, 375 i 345 de la Canyada.